fbpx
Vitaminbox Smart Café +36308692575

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

www.vitaminbox.hu

 1. Preambulum

A Vitaminbox Egészség Megoldás Vállalkozás Kft.  (továbbiakban: Szolgáltató) www.vitaminbox.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja teljeskörű étel- és italautomata szolgáltatás.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A jelen Nyilatkozat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségre vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

2. Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

2.3. Adatkezelő:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki  vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.5. Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

2.6. Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele

2.7. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

2.8. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

 

 1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Szolgáltató adatai:

Cégnév:                                   Vitaminbox Egészség Megoldás Vállalkozás Kft.

Székhely:                                 1186 Budapest, Besence utca 11.

Képviselő neve:                        Balogh Beáta

Elektronikus levélcím:               info@vitaminbox.hu

Cégjegyzékszám:                      01-09-308335

Nyilvántartó hatóság:              Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                24860334-2-43

Számlavezető pénzintézet:       OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám:           11718000-29904549-

 1. Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-146457/2018

 1. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja

 

 • Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló, feliratkozó felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
 • Az adatkezelésre a Honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 6. pont rendelkezései határozzák meg. a Felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.
 • A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
 1. A kezelt adatok köre

 

 • Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatónak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.
 • Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.
 • Hírlevélre feliratkozó felhasználók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli: E-mail. Ajánlatkérést rögzítő felhasználók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli: Név, Cégnév, Telefonszám, E-mail.
 1. Az adatkezelés célja
  • A személyes adatok kezelésének célja:

– a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;

– a szolgáltatások iránt érdeklődők számára ajánlat küldés;

– illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

– a törvény által elrendelt adatkezelésnek és adatszolgáltatások teljesíthetősége;

– a Szolgáltóhoz történő állásjelentkezések kezelése

– hírlevél feliratkozók nyilvántartása

 • Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
 • Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.
 • Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat – a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában – közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.
 1. Az adatkezelés időtartama
  • A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.
  • A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
  • Az adatok törlésére – a felhasználó kérelmére a Szolgáltató által van mód.
 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás
  • A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
  • Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.
  • Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.
  • Adatfeldolgozók:

Cégnév: ATW Internet Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.

E-mail: info@atw.hu

Web: https://atw.hu

Egyéni vállalkozó: Mezei József

2230 Gyömrő, Bimbó utca 23

Telefon: +36307742027

E-mail: kapcsolat@mezeijozsef.hu

 1. Adatbiztonság

10.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

10.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített szerveren tárolja.

Cégnév: ATW Internet Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.

E-mail: info@atw.hu

Web: https://atw.hu

 1. A felhasználók jogai és érvényesítési lehetőségei

11.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.

11.2.  Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljárók, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

11.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.

11.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Vitaminbox Kft., 1096 Budapest Lenhossék utca 20/F.

E-mail: info@vitaminbox.hu

Telefon: 06 30 455 8671, 06 30 455 8679

11.5. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az info@vitaminbox.hu e-mail címen.

11.6. A Felhasználó az Avtv., valamint a Ptk. (1956. évi IV tv.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)

 1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása

12.1. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

12.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2020.01.05.

Close Menu